Giới thiệu Danh nhân với Thời

 

Chuyên mục này giới thiệu các danh nhân với Thời và chứng minh Danh nhân nào cũng KHÔNG VƯỢT QUA ĐƯỢC THỜI, theo cách "hợp thời/thuận thời thì Thành, trái thời thì bại".

 

Các danh nhân này đều được phân tích chi tiết kèm bình luận của cộng đồng và học viên trên Facebook Cộng đồng 6 Thời: https://www.facebook.com/6thoi.vn/

 

Rất nhiều học viên và cộng đồng cùng tham gia phân tích thời của các Danh nhân cùng với 6 Thời.

 

Nếu anh chị có đóng góp, xin gửi tới info.6thoi.vn@gmail.com theo các mẫu ở trang này, hoặc mẫu do anh chị tự chọn

 

Danh sách các danh nhân thành công với thời (sẽ cập nhập, bổ sung liên tục):